Akredytywa standbay, awal, awalista.

Jest wiele ciekawych pojęć bankowych, o których wiele osób nie ma pojęcia. Są bardzo ważnymi elementami przyznawania kredytu lub ściśle wiążą sie z zobowiązaniami wobec banku. Jednym z takich pojęć jest akredytywa. Akredytywa standbay jest jednym z pojęć jakie związane są z kredytami bankowymi. jest to nic innego jak zobowiązanie banku jakie otwiera do zapłaty kwotę akredytywy na pierwsze żądanie jakie ma beneficjent. Jest to możliwe, jeżeli osoba będąca zleceniodawcą akredytywy nie wywiąże sie ze swoich zobowiązań. Ma on uzgodniony termin w jakim ma dostarczyć określony towar, czy też usługę i w momencie, kiedy sie z tego nie wywiąże ma obowiązek zapłacić karę w postaci akredytywy. Akredytywę nazywa sie również zabezpieczeniem, które ma charakter gwarancji bankowej. Taki sposób zabezpieczenia stosują głównie banki japońskie i amerykańskie, w których działają gwarancje bankowe jakie występują w innych krajach. z akredytywy standbay beneficjent czerpie dwa podstawowe korzyści. Jest to skuteczna forma zabezpieczenia przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty za towar, cz usługę. z drugiej strony umożliwia określenie wykazu dokumentów jakie są wymagane.

Pojęcie awala i awalisty.

Kolejnym z pojęć bankowych jest awal, inaczej zwany poręczeniem wekslowym. Jest to czynność prawna, która polega na przejmowaniu przez poręczającego odpowiedzialności jaka wynika z długo osoby, która podpisała weksel. Osoba ta nazywa sie Awalistą. Jest ona odpowiedzialna za zapłacenie weksla w sytuacji, kiedy osoba której dług wekslowy poręczył i nie wywiązał sie ze spłacenia swojego zobowiązania. Awalista w pewnym sensie zmniejsza ryzyko. Awal może być związany z całością sumy wekslowej lub z jej częścią i dotyczyć każdej osoby, która ten weksel podpisała. Jeżeli związany jest z częścią wszelkie ograniczenia powinny być wskazane w treści weksla. Aby awal był ważny poręczyciel musi podpisać się na przedniej stronie weksla, na jego odwrotnej stronie lub na przedłużniku. W przypadku podpisu na przedłużniku i na jego odwrotnej stronie musi znaleźć sie zwrot poręczam lub gwarantują, bądź też zwrot o podobnym znaczeniu. Zasady sporządzania awalu mają swoje uregulowania w przepisach krajowych, kraju w jakim udzielono awalu. Awal może być udzielony przez bank na wekslu zupełnym bądź też na wekslu niezupełnym zwanym weksel in blanco. Takie weksle mogą stanowić zabezpieczenie dla spłaty kredytu, być zabezpieczeniem zapłaty zakupionego towaru lub usługi bądź też być zapłatą cła.