Ocena zdolności kredytowej

Jak już zostało wcześniej wspomniane uzyskanie kredytu dla przedsiębiorstwa jest ważnym elementem zarówno na początku tworzenia działalności jak i już w trakcie jej trwania. Dzięki temu bowiem możliwe staje się realizowanie nowych, wytyczonych planów tak aby doprowadzić do ciągłego rozwijania firmy. Jednakże jak się okazuje w praktyce uzyskiwanie kredytu nie jest procesem łatwym oraz szybkim w realizacji. Bank na podstawie określonych dokumentów związanych zarówno z kredytobiorcą jak i z jego działalnością określa możliwość zadłużenia, czyli przyznaje czy to pozytywną czy też negatywną decyzję. W tym przypadku najczęściej brana pod uwagę jest ocena zdolności kredytowej.

W praktyce wyróżnia się dwa podstawowe obszary związane z oceną zdolności kredytowej. Pierwszy z nich odnosi się do oceny przez bank czynników wewnętrznych jakie zależne są od danego przedsiębiorstwa. W tym przypadku warto podać podejście jakie stosowane jest głównie w anglosaskiej praktyce bankowej. Podejście to oparte jest na tzw. Koncepcji 5C kredytobiorcy. Oznacza to ocenę zdolności kredytowej poprzez uwzględnienie pięciu kryteriów.

Character – charakter, osobowość kredytobiorcy
Capacity – zdolności menedżerskie
Collateral – zabezpieczenie spłaty kredytu
Capital – kapitał własny
Conditions – kondycja finansowa i ekonomiczne uwarunkowania działalności.

I to właśnie na wyżej podane elementy bankowcy muszą zwracać szczególną uwagę podczas dokonywania analizy zdolności kredytowej. Na podstawie tych czynników bank podaje charakterystykę tzw. Dobrych klientów, którzy mają znacznie większe szansę na otrzymanie kredytu. Do cech tych zalicza się:

właścicieli mieszkań lub domów
posiadaczy rodziny (współmałżonków i dzieci)
osoby rzadko zmieniają adres zamieszkania
ich miesięczne dochody są wyższe od przeciętnej
rzadko zmieniają miejsce pracy
z punktu widzenia wykonywanego zawodu są zaliczani do średniego lub wyższego szczebla

Decydując się na wprowadzenie oceny scoringowej, bank musi stosować system nieelastyczny, który będzie odpowiednio dopasowany do ciągle pojawiających się wymagań. Oprócz tego system ten musi stale współpracować z narzędziami CRM, dzięki czemu możliwe będzie przeciwdziałanie wykluczaniu określonych grup osób ubiegających się o kredyt. Warto dodać, że stosowanie metody scoringowej daje bankom wymierne korzyści. Metoda ta przyczynia się bowiem do poprawy jakości portfela kredytowego jak i do zahamowania pojawiających się negatywnych sytuacji takich jak:

zahamowanie wskaźnika jakości portfela kredytowego
wzrost sumy należności kredytowych

Oprócz tego ocena scoringowa znacząco wpływa na szybkość oraz skuteczność a tym samym na bezpieczeństwo podejmowanych ostatecznych decyzji kredytowych. Metoda ta stosowana w bankach daje możliwość przewidywania pojawienia się długów u kredytobiorców. Wówczas bowiem pracownik danego banku może wyróżnić wniosek, który jest obarczony większym ryzykiem a następnie poddać go większej i dokładniejszej analizie. Jak już wcześniej zostało wspominane metoda jaką jest credit scoring wpływa na przyśpieszenie obsług wniosku kredytowego, dzięki czemu wzrasta zadowolenie wśród klientów